Wybory do Rady Rodziców

Rada Rodziców

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków Przedszkola Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie.
 2. Rada Rodziców składa się z członków Rad Grup.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
 4. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców:
 • przewodniczący Rady Rodziców,
 • zastępca przewodniczącego,
 • skarbnik

5. Pozostałe osoby wchodzącą w skład Rady Rodziców przedszkola i są jej członkami.

Wybory do Rady Grupy

 1. Wybory do Rady Grup przeprowadzane są corocznie na pierwszym zebraniu.
 2. Rodzice dzieci z danej grupy, uczestniczący w zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Grupy.
 3. Rada Grupy powinna liczyć min. 3 osoby ( o liczbie decydują rodzice danej grupy).
 4. Jedno dziecko może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
 5. Wybory przeprowadzane są pod nadzorem komisji skrutacyjnej, wybranej w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.
 6. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Grupy.
 7. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 8. Członkowie z poszczególnych Rad Grypowych wchodzą w skład Rady Rodziców.