Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Przedszkole ściśle współpracuje z Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów. Organ prowadzący placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań należy w szczególności:

  • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
  • wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zada ń inwestycyjnych w tym zakresie
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki
  • wyposażanie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór w zakresie:

 • Prawidłowości dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
 • Przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy placówki.

Dyrektor Przedszkola jest członkiem Dzielnicowego Centrum Integracji.

Przedszkole ponadto współpracuje z:

 • Wydziałem Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów – nasi wychowankowie opiekują się tablica upamiętniającą poetę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego znajdująca się na ul. Hołówki.
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Wiśniowa 37
 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m. st. Warszawy
 • Młodzieżowym Domem Kultury Dzielnicy Mokotów przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci.

Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 8.

Co roku z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 delegowany jest pracownik – psycholog- do bezpośredniego kontaktu obu placówek. Możliwość korzystania z pomocy poradni ułatwia organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej pod kątem szybszej diagnozy, organizowania zajęć, warsztatów dla rodziców i dzieci.

Współpracujemy z okolicznymi szkołami i szkołami organizującymi edukację specjalną dla dzieci i młodzieży:

 • ze Szkołą Podstawową nr 260 im. Jana Matejki przy ul. Zakrzewskiej 24,
 • ze Szkołą Podstawową nr 98 z oddziałami integracyjnym przy ul. Grottgera,
 • z Zespołem Szkół nr 99 im. Stefana Starzyńskiego ul. Różana 22/24,
 • z Zespołem Szkół Sportowych Nr 58 ul. Piaseczyńska 114/116.

Mając na uwadze potrzeby dzieci z niedosłuchem współpracujemy z Fundacją Pomocy Dzieciom Niesłyszących i Słabosłyszących „ Echo”.

Współpracujemy z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich w zakresie organizacji lekcji muzealnych

• Nasi wychowankowie cyklicznie biorą udział w przedstawieniach teatralnych organizowanych przez Teatr Guliwer przy ul. Różanej.
• Umożliwiamy i organizujemy zajęcia dla studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej: APS o specjalności surdopedagogika oraz studentów UKSW z Wydziału Nauk Pedagogicznych o specjalności pedagogika rewalidacyjna i edukacja przedszkolna.
• Podjęliśmy współpracę z biblioteką na terenie dzielnicy Mokotów przy ul. Górskiej. Nasze dzieci mają możliwość zapoznawania się z pracą biblioteki, uczestniczą w warsztatach literackich i spotkaniach z ciekawymi twórcami literatury dziecięcej.
• Wspomagamy Mokotowskie TPD organizując na terenie przedszkola zbiórkę ubrań w ramach kampanii ”Pomóż dzieciom przetrwać zimę” .
• Współpracujemy z Żoliborskim Stowarzyszeniem „Dom, rodzina, człowiek ” . Nasze dzieci z zaangażowaniem zbierają plastikowe nakrętki, które stowarzyszenie wymienia na wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci.
• W roku 2015 Rada Rodziców i nauczyciele włączyli się w akcję ogólnopolską „Szlachetna Paczka”.
• Ponadto współpracujemy ze Strażą Pożarną przy ul. Polnej, która wspomaga nas w organizacji festynu rodzinnego, a także organizuje zajęcia dla dzieci w siedzibie straży ;
• Strażą Miejską – organizacja zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa;
• Wydziałem Ruchu Drogowego Policji – organizacja festynu, zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym organizacja „Miasteczka Ruchu Drogowego” na terenie naszego ogrodu.
• Na bieżąco współpracujemy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi i społecznymi, asystentami rodziny oraz Domami Dziecka, w których przebywają nasi wychowankowie. Bierzemy udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych dotyczących dzieci uczęszczających do naszego przedszkola;
• Dzięki współpracy z PCK pozyskujemy owoce dla dzieci;
• Współpracujemy z Fundacją Dzieci Niczyje;
• Rzecznikiem Praw Dziecka;
• Bierzemy udział w konkursach, akcjach organizowanych przez Przedszkola m.st Warszawy.