Statut

STATUT 
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 117
„PRZYJAZNA KRAINA”
Warszawa, ul. Sielecka 26

Rozdział 1
Informacje o przedszkolu

§1

1. Przedszkole Integracyjne Nr 117 zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem integracyjnym wielooddziałowym, działającym na podstawie ustawy Prawo Oświatowe.
2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie  przy ul. Sieleckiej nr 26.

§2

1. Organem prowadzącym przedszkola jest Miasto Stołeczne Warszawa.
2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu m.st. Warszawy, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy wskazany przez zarząd m.st. Warszawy.

§3

1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obsługę administracyjno – finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów  Oświaty Mokotów m.st. Warszawy.
3. Przedszkole  używa pieczęci nagłówkowej o treści:
Przedszkole Integracyjne Nr 117
„Przyjazna Kraina”
00-738 Warszawa, ul.  Sielecka 26
REGON 013001883, NIP 521-15-56-010
tel. 022  841-16-54
4. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następujących skróconych nazw przedszkola:
Przedszkole Integracyjne Nr 117
00-738 Warszawa, ul.  Sielecka 26
REGON 013001883, NIP 521-15-56-010
tel. 022  841-16-54
5. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalność w formie papierowej i elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z  odrębnymi przepisami.

§4


1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 5.


1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
• śniadanie
• obiad
• podwieczorek
4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik gospodarczy przedszkola w uzgodnieniu z kucharką,  a zatwierdza dyrektor.
6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy informacyjnej. 

§6


1. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci  i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia, lekcji otwartej itp. Zgodę na nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.

2.Budynek  przedszkola objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym zadania  profilaktyczno-wychowawcze.
2. Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka  w osiąganiu dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
3. Zadaniem przedszkola jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
4. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:
• pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;  
• promowanie zdrowego stylu życia i  przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
• organizowanie na pisemny wniosek rodziców nauki religii;
• umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem przedszkolnym;
• udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
• umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
• zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym.

§8


1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także na rozpoznawaniu ich indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu.
3. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
4. Dyrektor z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy lub obserwacji sporządzonej na terenie przedszkola, w uzgodnieniu z rodzicami, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
6. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

§9


1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia:
• realizację indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
• dostosowanie przestrzeni przedszkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
• zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rewalidacyjne.
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§10


1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Przedszkole zapewnia integrację dzieci  niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem szkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

Rozdział 3
Sposób realizacji zadań przedszkola

§11

1. Zadania przedszkola realizowane są  w szczególności w formie zajęć kierowanych
niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
• możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
• specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
• potrzebę prowadzenia diagnozy i  obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
• organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
• organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
• wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
3. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
• pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
• informuje na bieżąco o postępach dziecka;
• uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
• uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

Rozdział 3
Organy przedszkola

§12


1. Organami przedszkola są:
• dyrektor;
• rada pedagogiczna;
• rada rodziców.

§ 13

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach dla:
• kierownika jednostki organizacyjnej o charakterze prawnym zakładu
administracyjnego, którym zarządza;
• kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych;
• organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych i postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów;
• przewodniczącego rady pedagogicznej;
• organu nadzoru pedagogicznego dla przedszkola.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor  przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.
5. Dyrektor organizuje kontrolę zarządczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Organizuje i przeprowadza rekrutację dzieci  do przedszkola na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zapewnia ochronę przetwarzania danych osobowych z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.
8. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców:
• przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności placówki;
• informuje nauczycieli o zmianach w przepisach prawa oświatowego;
• powołuje zespoły nauczycielskie;
• zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym;
• uczestniczy w procesie awansu zawodowego nauczycieli;
• dokonuje oceny pracy nauczyciela;
• służy pomocą radzie rodziców we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.
9. Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.
10. Dyrektor realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych wychowanków, rodziców oraz pracowników i współpracowników przedszkola.
11. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. W przypadku nieobecności dyrektor zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący, który wykonuje zadania w ramach otrzymanego pełnomocnictwa.

§14

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji  statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie  ustalonego przez siebie regulaminu, który określa:
• skład i strukturę rady pedagogicznej;
• organizację zebrań i tryb podejmowania uchwał;
• sposób dokumentowania działań rady;
• wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.
4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej jeśli są one niezgodne z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.

§15

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów i zasad wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
3. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich działaniach przedszkola.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
5. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
6. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.
7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców gromadzi fundusze z dowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§16

1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
4. Dyrektor może organizować wspólne spotkania przedstawicieli organów kolegiackich przedszkola.
5. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola.

§17

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola

§18

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończyło 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.
2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może uczęszczać do przedszkola w przypadkach szczególnie uzasadnionych takich jak: trudna sytuacja rodzinna przy jednoczesnym odpowiednim poziomie funkcjonowania dziecka umożliwiającym komunikację i samodzielność w zakresie czynności samoobsługowych.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§19

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale  integracyjnym wynosi  od 15 do 20 w tym  maksymalnie pięcioro dzieci niepełnosprawnych , posiadających  orzeczenie o kształceniu specjalnym.
3. Do oddziału oprócz dzieci , które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmuje się dwoje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, celem osiągania pozytywnych efektów edukacyjnych i wychowawczych.
4. Czas trwania zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych w przedszkolu dostosowuje się do możliwości rozwojowych dziecka:
• z dziećmi w wieku 3-4 lata- około 15 minut
• z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
6. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóm nauczycielom w zależności od czasu pracy oddziału. W każdym oddziale pracuje nauczyciel wspomagający, który  wspomaga pracę nauczyciela wychowania przedszkolnego w kontekście pracy z dziećmi  z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.
7. Szczególną organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora , zaopiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zatwierdzony przez organ prowadzący.

§20

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku poprzez:
• zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
• prowadzenie minimum raz w roku próbnych alarmów połączonych z ewakuacją dzieci;
• wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania
• wyposażenie przedszkola w sprzęt i zabawki niezagrażające bezpieczeństwu dzieci i dostosowanie do ich wieku.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do weki dziecka, jego potrzeb rozwojowych oraz możliwości.
3. Pracę wychowawczo-dydaktyczną  i opiekuńczą przedszkola wspomagają zatrudnieni w placówce specjaliści w zależności od potrzeb oraz możliwości, wyszczególnieni w zawartym na dany rok szkolny arkuszu organizacyjnym, zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym
4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
• zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
• zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
5. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
6. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
7. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane  zajęcia poza terenem przedszkola.
8. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.
9. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalne siedmioro dzieci.
10. Spacery i wycieczki są organizowane zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.
11. Niedopuszczalne jest realizowanie spacerów i wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi oraz podczas silnych wiatrów.
12. W przypadku alertu smogowego wyjścia dzieci poza budynek przedszkola są zabronione lub ograniczone w zależności od stopnia natężenia szkodliwych substancji.
13. Przed wyjściem dzieci do ogrodu , teren przedszkolny musi być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez  pracownika przedszkola.

§21

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
2. Rodzice mogą, w formie pisemnej, upoważnić pełnoletnią osobę przyprowadzającą
i odbierającą dziecko z przedszkola.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio  pod
opieką nauczyciela.
4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta
nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
7. Dyrektor drogą zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
• sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
• zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
• trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§22

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
• znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
• uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
• pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
• zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal dydaktycznych, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
• wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku.
2. Obowiązkiem rodziców jest: 
• punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
• informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
• informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
• w przypadku stwierdzenia zaniedbania, przemocy wobec dziecka przez rodziców, dyrektor ma obowiązek powiadomienia Ośrodek Pomocy Społecznej;
• współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb;
3. Przedszkole oferuje rodzicom  następujące formy współdziałania:
• konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
• zebrania ogólne realizowane na początku każdego roku szkolnego;
• zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż dwa w roku;
• konsultacje indywidualne zgodnie z potrzebami rodziców, nauczycieli, odbywające się poza czasem sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczycieli;
• uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
• zajęcia otwarte , integracyjne dla dzieci i rodziców w miarę potrzeb;
• wycieczki, festyny, pikniki zgodnie z rocznym planem pracy;
• uzyskiwanie rzetelnej informacji o postępach i zachowaniu dzieci;
• pomoc ze strony specjalistów ( psychologa, logopedy, pedagoga) i nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych i wychowawczych dziecka oraz porad w zakresie pokonywania trudności;
• zapoznanie się  z realizowanym programem i planami pracy w danym oddziale;
• współdziałanie w realizacji zadań wychowawczych przedszkola.

§23

1. Przedszkole  funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00 do 17:30.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na  podstawie odrębnych przepisów.
3. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia Radzie rodziców.
4. Rada rodziców w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.2, zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola
5. Praca przedszkola organizowana jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
7. Szczegółowy rozkład dnia oddziału uwzględnia:
• przestrzeń czasową na zajęcia kierowane i niekierowane, czynności higieniczne i organizacyjne oraz porządkowe;
• potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
• potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
• godziny posiłków;
8. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele wychowawcy.
9. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
10. Liczba dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 20, z czego 5 stanowią dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
11. Zasady odpłatności za wyżywienie w przedszkolu określają odrębne przepisy.
12. Opłata za korzystanie przez dziecko z wyżywienia płatna jest z dołu do 10 dnia miesiąca.
13. Opłata za wyżywienie w przedszkolu  należy wnosić gotówką lub przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola rachunek bankowy.

Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

§24

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Na stanowiskach pedagogicznych zatrudnia się:
• nauczycieli wychowania przedszkolnego;
• innych nauczycieli specjalistów.
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnia się: 
• pracowników administracji;
• pracowników obsługi.
4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny wyznaczony nauczyciel  przedszkola.

§25

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, z poszanowaniem godności, a także uważne towarzyszenie w ich osiąganiu dojrzałości szkolnej.
3. Do zakresu zadań nauczycieli  wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
• planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązujący programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.;
• realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby,
zainteresowania wychowanków;
• stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i planowanie sposobu ich zaspokojenia;
• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
• prowadzenie analizy gotowości dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), informowania rodziców o jej wynikach;
• udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
• współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną wychowankom;
• planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
• dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o aranżację przestrzeni sprzyjającą podejmowaniu przez dzieci różnorodnych form działania;
• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
• czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
• inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
• realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki;
• współpraca z logopedą, psychologiem, surdopedagogiem oraz pedagogiem terapeutą, nauczycielem wspomagającym;
4. Do zakresu zadań nauczycieli posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej należy w szczególności:
• wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności, zainteresowań, mocnych stron;
• czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
• udzielanie pomocy, współpraca z rodzicami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków rozwoju;
• uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, na których jego obecność i pomoc jest niezbędna do opanowania przez dziecko wymaganych treści programowych;
• współpracuje z logopedą, psychologiem, surdopedagogiem oraz pedagogiem terapeutą;
• zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy
• nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole;
• nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych;
• do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa;
• nauczyciel, dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.

§26

1. W przedszkolu  zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola  jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.
4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.
8. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
9. Zakres obowiązków kierownika gospodarczego znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• sprawowanie bezpośredniej kontroli nad dyscypliną pracowników obsługi;
• prowadzenie gospodarki finansowej, materiałowej i żywieniowej przedszkola;
• sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przedszkola i ogrodu, BHP, ppoż. i HACCP.
10. Zakres pomocy nauczyciela  znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków;
• utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
• przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. i HACCP;
11. Zakres obowiązków woźnej oddziałowej znajduje się w teczce akt osobowych obejmuje w szczególności:
• utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
• przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. i przepisów sanitarnych i HACCP;
• pomoc przy obsłudze dzieci;
• wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
12. Zakres obowiązków kucharki: znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• punktualne przyrządzanie zdrowych posiłków;
• pobieranie od kierownika gospodarczego produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne żywienie;
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni i dbanie o powierzony sprzęt kuchenny;
• przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
• przestrzeganie dyscypliny pracy;
• wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
13. Zakres obowiązków pomocy kucharki znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków;
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń kuchennych;
• przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
• przestrzeganie dyscypliny pracy;
• wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
14. Zakres obowiązków dozorcy znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• strzeżenie mienia przedszkola;
• utrzymanie czystości na powierzonym odcinku;
• wykonywanie drobnych napraw sprzętu i zabawek wynikających z potrzeb placówki;
• przestrzeganie przepisów sanitarnych, zasad BHP i ppoż. i HACCP;
• przestrzeganie dyscypliny pracy;
• wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora i kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji pracy.
15. Zakres obowiązków sekretarki znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:
• prowadzenie archiwum, sporządzanie dokumentów;
• prowadzenie ewidencji pracowników, dzieci;
• pilnowanie terminów ważnych dla przedszkola;
• wykonywanie innych prac biurowych;
•przestrzeganie przepisów BHP i HACCP.
16. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do:
• natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków;
• zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby powinni zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola oraz zawiadomienia dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych;
• niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków;
•  przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych. 

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci

§27

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
• właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
• organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia;
• życzliwego i podmiotowego traktowania;
• przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
• sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
• pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
• uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
• respektowania poleceń nauczyciela;
• kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
• dbania o czystość i higienę osobistą;
• dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.
3. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej 30 dni i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności .
4. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji skreślenia dziecka z listy w terminie 7 dni od otrzymania decyzji na piśmie.

Rozdział 8
Ceremoniał Przedszkola

§28

1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze  środowiskowym
z użyciem symboli narodowych.
2. Uroczystości z użyciem symboli narodowych są:
• zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;
• święto flagi;
• uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości;
3. Uroczystości przedszkolne do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej oraz artystycznej.
4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§29


1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

§30


1. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów przedszkola.
2. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości rady rodziców.
3. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały.
4. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie.

§31


1. Tekst statutu  jest publikowany na stronie internetowej przedszkola.
2. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną.