Metody

W naszym przedszkolu wzorujemy się na poniższych metodach:

 

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Dzięki tej metodzie dziecko łączy różne rodzaje aktywności: śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tego następuje integracja wzrokowo–słuchowo–dotykowo–ruchowa. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania oraz pisania.

Edukacja matematyczna wg E. Gruszczyk–Kolczyńskiej

Ten rodzaj edukacji wspomaga rozwój logicznego myślenia oraz kształtuje pojęcia matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym.

Ruch Rozwijający W. Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego jest propagowana na całym świecie, jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci i terapii zaburzeń jego rozwoju. Główne założenia metody to: rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku. Udział w zajęciach prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego wpływa stymulująco przede wszystkim na rozwój emocjonalny i społeczny, ale także na rozwój poznawczy.

Muzykoterapia

Zajęcia z elementami muzykoterapii to układ różnorodnych, pod względem formy, ćwiczeń ruchowych, oddechowych i wyobrażeniowych przy muzyce. Każda z nich stymuluje do innego rodzaju aktywności. Metoda ta szczególnie przydatna jest w pracy nauczyciela z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, znerwicowanymi, lękliwymi oraz z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi.

Aktywne słuchanie muzyki poważnej B. Strauss

Metoda ta opiera się na ruchu, tańcu i grze na prostych instrumentach muzycznych przy akompaniamencie wybranych fragmentów utworów muzyki poważnej. Stwarza możliwość zabawy muzyką. Dzieci dzięki aktywnemu słuchaniu muzyki rozwijają swoją wrażliwość, rytmiczność, pomysłowość, muzykalność oraz uruchamiają swoją wyobraźnię i pokonują nieśmiałość.

Multimedialne programy edukacyjne

W naszej placówce wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowo logopedyczne i psychologiczne do pracy indywidualnej z dzieckiem.

Elementy programu m. Montessorii

Pedagogika Marii Montessori jest znana na całym świcie. Daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego oraz społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Bajkoterapia

Terapia bajką pomaga dziecku oswoić się z ogromnym i trudnym światem pojęć takich jak: dobro i zło, nagroda i kara, radość, cierpienie, szczęście, rozpacz, zadowolenie, zawiść, piękno i brzydota. Dzięki tej metodzie świat emocji staje się dziecku bliższy i bardziej zrozumiały, osobiście przeżyty. Głównym zadaniem programu jest niesienie pomocy dzieciom uwikłanym w lęki, mającym trudności w zachowaniu. Kształtuje poczucie własnej tożsamości i przygotowuje do przeżywania trudnych stanów emocjonalnych.

Metoda projektu

Efektywność metody projektów polega na rozwijaniu samodzielności, współpracy, rozwija myślenie, daje możliwość samooceny i wypowiadania się na temat swojej pracy. Dzieci samodzielnie podejmują decyzje, rozwiązują problemy, komunikują się, dyskutują, wspólnie szukają rozwiązań i rozwijają poczucie odpowiedzialności.

Elementy systemu „Edukacja przez ruch”

W tej metodzie wykorzystuje się ruch i rytm do wspomagania procesów zapamiętywania, a więc i uczenia się. Metoda stymuluje wszystkie sfery rozwojowe, a szczególnie polisensoryczne poznanie i zrównoważenie lateralne.

Metoda opowieści ruchowej

Istotą tej metody jest obrazowe opowiadanie przez nauczyciela bajki, opowieści, jakiegoś wydarzenia, które skłania dziecko do ruchowego interpretowania usłyszanych treści, a także uaktywnia wyobraźnię dziecka.