Integracja

Kiedy miałem 5 lat, mama mówiła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego  życia. Gdy poszedłem do przedszkola, zapytali mnie, kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem: ”Chcę być szczęśliwy”. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia.

                                                              John Lennon

 

 

Na czym polega integracja w  naszym przedszkolu?

Integracja w naszym przedszkolu polega na tworzeniu możliwości rozwoju  dla wszystkich  dzieci, także dla tych z trudnościami. Staramy się stworzyć warunki do nauki i do zabawy, które są dostosowane do potrzeb i możliwości każdej osoby. Uczymy  dzieci współżycia w grupie, wrażliwości, akceptacji i tolerancji drugiego człowieka takim, jakim  jest.

 

Ilu  dzieci  przebywa  w oddziale integracyjnym ?

W  oddziale integracyjnym  uczy się  i bawi maksymalnie 20  dzieci. Od 3 do 5 z nich posiada orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego.

 

Kim jest i jakie zadania ma nauczyciel wspomagający w  oddziale integracyjnym?

Zadaniem nauczyciela wspomagającego jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Jest on obecny na większości zajęć dydaktycznych , podczas których wspiera dzieci mające  większe trudności z nauką  oraz  z funkcjonowaniem społecznym

w grupie. Służy pomocą również innym, którzy taką potrzebę zgłaszają.

Nauczyciel wspomagający ściśle współpracuje z nauczycielem wychowania przedszkolnego  w oddziale poprzez opracowanie i realizowanie programów wychowawczych oraz dydaktycznych, a także różnych metod aktywizujących dzieci..

Oprócz tego nauczyciele wspomagający  prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Czy program nauczania w oddziałach integracyjnych różnią się od tego, co w  oddziałach ogólnodostępnych?

W  oddziale integracyjnym  realizowane są te same programy dydaktyczno-wychowawcze, co w  oddziałach  w przedszkolach ogólnodostępnych. Nauczyciel wspomagający, w oparciu o zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, opracowuje jedynie dostosowania dla wybranych  dzieci.

Nieprawdą jest, że w  oddziałach integracyjnych jest niższy poziom nauczania. Obecność drugiego nauczyciela na  zajęciach wspiera proces dydaktyczny, pomaga uczniom w samo dyscyplinowaniu się.

 

Jakie zajęcia wspomagające oferuje przedszkole  dzieciom posiadającym orzeczenie do kształcenia specjalnego?

Na terenie naszego przedszkola  prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne , terapia logopedyczna

 

Z jakiego rodzajami niepełnosprawności przyjmowane są dzieci do naszego przedszkola?

W naszym przedszkolu uczą się dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem oraz  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawne ruchowo  w tym z afazją,  a także dzieci zespołem Downa.  Niestety nie przyjmujemy przedszkolaków wymagających dostosowań architektonicznych (nie posiadamy wind, podjazdów) .

 W naszym przedszkolu  prowadzimy następujące zajęcia specjalistyczne:

  • zajęcia rewalidacyjne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne
  • zajęcia rewalidacyjne rozwijające umiejętności społeczne
  • zajęcia rewalidacyjne korygujące wady wymowy i rozwijające umiejętności komunikacyjne
  • zajęcia rewalidacyjne surdopedagogiczne stymulujące percepcję słuchową i rozwijające sprawność językową i komunikacyjną
  • zajęcia rewalidacyjne oligofrenopedagogiczne stymulujące  i usprawniające funkcje poznawcze
  • rewalidację ruchową – zajęcia stymulujące rozwój ruchowy