Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Przedszkola Integracyjnego Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie


Przedszkole Integracyjne Nr 117 „Przyjazna Kraina” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:

Data istotnej aktualizacji: 2021-01-28.

1.      Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zdjęcia i grafiki sprzed roku szkolnego 2019/2020 nie posiadają opisu alternatywnego.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.

2. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

3. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • kursor góra – dół – przewijanie strony
 • skróty klawiszowe:
  • Tab – przejście do kolejnego elementu
  • Spacja – przewinięcie strony w dół
  • Shift+spacja – przewinięcie strony w górę
  • Ctrl+P – wydrukuj bieżącą stronę
  • Ctrl+S – zapisz stronę na komputerze
  • Ctrl+R – odśwież aktualnie otwartą stronę
  • Ctrl oraz znak + – powiększa stronę
  • Ctrl oraz znak – – pomniejsza stronę.

4. Użyto wtyczki WP Accessibility Helper:

 • Podwyższony kontrast, czarne tło, biała czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Podwyższony kontrast, białe tło, czarna czcionka, wyróżnione nagłówki, linki;
 • Kontrast czarne tło, biała czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Kontrast białe tło, czarna czcionka, czarno-białe grafiki i zdjęcia;
 • Zatrzymanie animowanych elementów strony;
 • Możliwość powiększania czcionki na stronie;
 • Podkreślone i zaznaczone linki.

5. Dostępność architektoniczna:

ul. Sielecka 26, 00-738 Warszawa

 • Sposób dojazdu

Do placówki można dojechać komunikacją miejską – autobusami nr: 180, 131, 167, 168.

 • Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada podjazdów dla wózków, pochylni ani wind.

Przedszkole nie ma własnych miejsc parkingowych. W okolicy również nie ma wyznaczonych miejsc, na których mogą parkować osoby z niepełnosprawnościami.

Na teren placówki można wejść z psem asystującym.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

6. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Sośnia, e-mail: asosnia@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 841-16-54.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

7. Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.