Święto pieczonego ziemniaka

We wrześniu grupa „Odkrywców” świętowała „Dzień Ziemniaka”, podczas którego odbyły się zabawy w ogrodzie przedszkolnym z dziećmi i rodzicami. Rośnie tu dużo drzew co pozwala nam nie tylko świetnie się bawić, ale poprawić nastrój i dotlenić organizm. Przedszkolaki szukały ziemniaków na terenie przedszkolnego placu zabaw, rzucały ziemniakiem do celu, pokonywały slalom z ziemniakiem na drewnianej łyżce oraz siłowały się podczas przeciągania liny. Na zakończenie razem z rodzicami wykonały ziemniaczane myszki. Na koniec smakowały pysznych ziemniaków upieczonych na grillu. 

Pasowanie na Przedszkolaka

Październik pozostanie na długo w pamięci dzieci 3 letnich i ich rodziców, tego właśnie miesiące odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość  pasowanie na przedszkolaka. Dzieci i rodziców z oddziału I „Misie”” przywitała uroczyście pani dyrektor. Po wspólnej zabawie z rodzicami, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności pani dyrektor Agata Sośnia dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania oraz mały upominek. Wszystkim podobała się zabawa, chociaż w niejednym oku mam pojawiły się łzy wzruszenia.

„Święto Drzewa”

Przedszkole Integracyjne 117 „Przyjazna Kraina”  przystąpiła w październiku 2017 r. do programu edukacyjno-ekologicznego pt. „Święto Drzewa” wspierającej program „Milion drzew” dla Warszawy”, który poświęcony jest sadzeniu i ochronie drzew oraz popularyzacji znaczenia drzew w  biosferze. Do akcji przystąpiły dzieci z całego przedszkola, a głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia były dzieci 5 i 6  letnie.

„Święto Drzewa” jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku.

Głównymi założeniami  tematyki dotyczącej „Święta Drzewa”, było:

 • Wyrabianie w dzieciach emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego.
 • Rozwijanie postaw proekologicznych.
 • Zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew oraz popularyzacją znanych gatunków drzew występujących na naszym terenie.
 • Zachęcanie do zaangażowania się w działaniu na rzecz ochrony środowiska – sadzenie nowych drzew.
 • Ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody. 

Projekt badawczy „Drzewa – drewno”

Drzewa są nieodłącznym elementem naszego życia gdyż biorą udział w produkcji tlenu, który jest niezbędny do funkcjonowania wszystkich żywych organizmów jak również oczyszczają powietrze z toksyn dlatego dzieci z grupy „Odkrywcy” i „Zające” już we wrześniu rozpoczęły projekt edukacyjny „Drzewo”.

Głównym celem projektu było:

 • Budowanie wiedzy o drzewach i drewnie (w szczególności o produkcji drewna i papieru, zasadach zachowania się w lesie).
 • Rozbudzanie zainteresowania rolą lasów, parków w życiu człowieka.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec lasu i drzew. Nauka zasad odpowiedniego       zachowania się w lesie.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej w aspekcie oszczędzania papieru.
 • Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej  poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie.

Nauczyciele wspólnie z dziećmi i rodzicami stworzyli tzw. Centrum Badawcze, gdzie gromadzone były eksponaty przyrodnicze związane z tematem (szyszki, liście, grzyby, patyki, kora, drewienka) oraz albumy, atlasy, ilustracje przyrodnicze.

Dzielnicowe Centra Integracji


 

Dzielnicowe Centra Integracji

 

W każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy funkcjonują Dzielnicowe Centra Integracji.

Zadaniem Centrów jest:

 • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
 • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

 

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia lub porady mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Skład Dzielnicowego Centrum  Integracji

1) Pani Violetta  Pulwarska – Zastępca Naczelnika  Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – przewodnicząca,

2) Pani Grażyna Kondracka – Główny specjalista w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,

3) Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   nr 8,

4) Pani Maria Głodek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,

5) Pani Monika Mokrzyszczak – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,

6) Pani  Agata Sośnia – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,

7) Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,

8) Pani Mariola Jakowicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,

9) Pani Małgorzata Kułaczkowska – Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,

10) Pani Lidia Kumanek – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,

11) Pani Małgorzata Pucułek – Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi,

12) Pani Maria Maciejewska –  Radna Rady Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy (Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy),

13) Pani Irmina Jakubczak – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,

14) Pani Maria Kuźniewska- Zdrojowy – Dyrektor Przedszkola Specjalnego
nr 393,

15) Pani Hanna Myszewska – Dyrektor Przedszkola nr 326.

 

Informator o szkołach i placówkach specjalnych

Przedstawiamy Państwu kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych, uwzględniającą zmiany, jakie w nich zaszły w 2013 r.

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie – jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Czytaj dalej

„POLITYKA OCHRONY DZIECI” W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”.

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje

Jest to pierwszy program w Polsce w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

LOGO CHD

W środę 11 marca w Sejmie odbyła się konferencja inaugurująca program certyfikacji placówek oświatowych – Chronimy Dzieci. Zadaniem programu jest wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Obrady otworzył marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Podczas konferencji zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz wspólnie z Moniką Sajkowską – prezes Fundacji Dzieci Niczyje oraz przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej Anną Wesołowską wręczyły pierwsze certyfikaty mokotowskim palcówkom, które uczestniczyły w pilotażowym etapie wdrażania programu „Chronimy Dzieci”.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymało między innymi nasze przedszkole – Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”

47b00f026675caf899a1181d4d276d9d2653d9af

Program „Chronimy Dzieci” realizuje Fundacja Dzieci Niczyje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, działających na rzecz dzieci. W ramach programu jest przyznawany certyfikat „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysokie standardy opieki nad  najmłodszymi. Mają one m.in. ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronią dane osobowe i wizerunek dziecka, dbają o bezpieczny dostęp dzieci do internetu oraz zatrudniają jedynie pracowników sprawdzonych pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Dyrekcjom oraz wszystkim pracownikom wyróżnionych placówek Zarząd Dzielnicy Mokotów składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów!

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany w ramach dotacji ze środków finansowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.Szczegółowe informacje:

Poradnik dla członków zespołów interdyscypinarnych i grup roboczych Niebieskie KartyOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzi to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, prowadzony od 2008 roku
 • Wydawanie pisma „Niebieska Linia”

Pomocy psychologicznej i prawnej udziela klientom nieodpłatnie.

Na przestrzeni lat współpracowali między innymi z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Phare,
 • Funduszem Inicjatyw Społecznych,
 • Policją.


Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia POLITYKI OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”1 3 4 5