Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

13 lutego 19 lutego
godz. 16.00
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 lutego 

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
20 lutego 

godz. 13.00

7 marca 

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
20 lutego 

godz. 13.00

 

8 marca 

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

10 kwietnia 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
10 kwietnia 

godz. 13.00

17 kwietnia 

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
24 kwietnia 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 24 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

6 czerwca 

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
6 czerwca 

godz. 16.00

12 czerwca 

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
6 czerwca 

 

13 czerwca 

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

18 czerwca 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
18 czerwca 

godz. 13.00

 

25 czerwca 

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
26 czerwca 

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 26 czerwca Procedura odwoławcza.
30 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.