Informacje dodatkowe

Ograniczenia:  ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, brak windy, wysokie progi) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku) i dziecka niewidomego.
Specjalna dieta żywieniowa: nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Opłaty:   na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:
1. pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny
2. koszty żywienia – stawka dzienna aktualnie wynosi 8,50 zł x liczba dni roboczych w miesiącu
3. dobrowolna opłata miesięczna na Radę Rodziców jest ustalana corocznie na zebraniu  ogólnym rodziców

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji,
Zespół pedagogiczny