Przebieg rekrutacji

Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji  Miasta Stołecznego Warszawy www.edukacja.warszawa.pl.

 

1. Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola.
Rodzice składają, bezpośrednio w przedszkolu, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do której uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3, 4, i 5-latków).

 

2. Dzieci z roczników 2012, 2013 i 2014.
Dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola to nowi kandydaci do grup już  istniejących, którzy będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc, według aktualnych zasad i kryteriów.  Zgłoszenia przyjmujemy zgodnie z harmonogramem widocznym na stronie Biura Edukacji  Miasta Stołecznego Warszawy.

 

3. Dzieci z rocznika 2015 ( odział integracyjny część ogólnodostępna)
Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy lata w roku 2018 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina” jako przedszkole pierwszego wyboru,  wypełniają i rejestrują elektronicznie w systemie wniosek. Następnie przynoszą wydrukowany  wniosek wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru.

 

4. Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego
W roku szkolnym 2107/2018 nasze przedszkole dysponuje sześcioma wolnymi miejscami dla dzieci niepełnosprawnych  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z rocznika 2014 i 2015.
Rodzice  rejestrują dziecko elektronicznie w systemie, a wniosek wraz z dokumentami, oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składają osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania; kopia orzeczenia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica  lub prawnego opiekuna dziecka. Kopie orzeczenia powinny być składane we wszystkich wskazanych przez  rodziców/ prawnych  opiekunów  przedszkolach.