Informacja o rekrutacji

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/20. 

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w czterech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w czterech  grupach.

 W roku szkolnym 2019/2020 będziemy mieli cztery grupy wychowawcze:

 • – grupę pięciolatków i sześciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę pięciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę czterolatków i pięciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę trzylatków – nowi kandydaci, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji.

 

  W przypadku pojawienia się wolnych miejsc w już istniejących grupach kontynuujących

 będą przyjmowani nowi kandydaci.

 Dla dzieci z niepełnosprawnością będziemy mieć  8 wolnych miejsc.

Kandydaci muszą posiadać  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno– Pedagogiczną, właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

W orzeczeniu powinno być  wskazane  przedszkola integracyjnego, jako miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

                                               PRZEBIEG REKRUTACJI

 Zasady, kryteria i harmonogram przyjęć, które określają szczegółowo warunki, terminy i sposób zapisywania dziecka do przedszkola oraz informacje o jego przyjęciu są dostępne na stronie Biura Edukacji  Miasta Stołecznego Warszawy :

 http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 1. Dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola.

Rodzice składają, bezpośrednio w przedszkolu, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do której uczęszcza dziecko. Dotyczy to dzieci zdrowych i niepełnosprawnych kontynuujących pobyt w przedszkolu (aktualnych 3, 4, i 5-latków). 

 1. Dzieci z roczników 2013, 2014, 2015

 Dzieci, które nie uczęszczały do naszego przedszkola to nowi kandydaci do grup już   istniejących, którzy będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc, według aktualnych zasad i kryteriów.  Zgłoszenia przyjmujemy zgodnie z harmonogramem widocznym na stronie Biura Edukacji  Miasta Stołecznego Warszawy.

 

III.     Dzieci z rocznika 2016 ( odział integracyjny część ogólnodostępna)

Rodzice, którzy po raz pierwszy pragną zapisać do przedszkola swoje dziecko, kończące trzy lata w roku 2019 i wskazali Przedszkole Integracyjne nr 117 „ Przyjazna Kraina” jako przedszkole pierwszego wyboruwypełniają i rejestrują elektronicznie w systemie wniosek. Następnie przynoszą wydrukowany  wniosek wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja dzieci posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego

 W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole dysponuje ośmioma wolnymi miejscami dla dzieci niepełnosprawnych  posiadających  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z rocznika :

 • 5 miejsc – dla dzieci z rocznika 2016 lub 2015 (wspólnie)
 • 2 miejsca – dla dzieci z rocznika 2014
 • 1 miejsce – dla dzieci z rocznika 2013

 

 Rodzice  rejestrują dziecko elektronicznie w systemie, a wniosek wraz z dokumentami , oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składają osobiście w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania; kopia orzeczenia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica  lub prawnego opiekuna dziecka. Kopie orzeczenia powinny być składane we wszystkich przedszkolach wskazanych w rekrutacji przez  rodziców/ prawnych  opiekunów  dziecka.

DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA

WNIOSKÓW, DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ 
w Przedszkolu Integracyjnym nr 117 „ Przyjazna Kraina” (przedszkole pierwszego wyboru)

                     Rekrutacja nowych kandydatów rozpoczyna się 20 lutego  2019 r.

 1. Od 20 lutego 2019r. od godzina 13.00  do 7 marca   do godz.20.00  trwa rejestracja wniosków  systemie przez rodziców.
 2. Od 20 lutego od  godzina 13.00  do 8 marca do  godzina 16.00  należy w przedszkolu pierwszego wyboru  złożyć wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Wnioski i dokumenty kandydatów do naszej placówki jako przedszkola pierwszego wyboru będą przyjmowane w niżej podanych terminach:

 Od 20 lutego 2019r. do 8 marca 2019 r. w następujących godzinach:

 20 lutego 2019r. (środa)                        – godz.     13.00-  16.00 

 8 marca 2019r. ( piątek)                       – godz.      8.00 – 16.00          

 

 • poniedziałek, wtorek             – godz.  8.00-  16.00
 • środa, czwartek                         – godz.     8.00-  16.00
 • piątek                                               – godz.     8.00-  15.00

 

Rodziców starających się o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/20 prosimy o:

 

 • Przestrzeganie terminów i sposobu zapisywania dziecka zgodnie z harmonogramem Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
 • Przestrzeganie godzin przyjmowania dokumentów w Przedszkolu Integracyjnym  nr 117 „ Przyjazna Kraina”.
 • Dostarczenie razem z wnioskiem kompletu dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (ustawowych, samorządowych) zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 

   DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW KANDYDATÓW

 

         22 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach 17.00 -18.30 

zapraszamy zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych do odwiedzenia  naszego przedszkola, zobaczenia sal dydaktycznych i ogrodu.  Przedszkole gwarantuje ochraniacze na obuwie dla osób dorosłych. Tego dnia odbędzie się też  krótkie spotkanie z dyrektorem przedszkola, podczas którego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o pracy i działalności  naszej placówki.

 

ZAJĘCIA OTWARTE DLA NOWYCH  KANDYDATÓW

 W trakcie trwania rekrutacji w naszym przedszkolu odbędzie  się dwa spotkania adaptacyjne ze wszystkimi dziećmi zapisywanymi po raz pierwszy i ich rodzicami oraz rozmowa z wykwalifikowanym pracownikiem przedszkola, podczas której będzie można przedstawić potrzeby swojego dziecka i własne oczekiwania. Będzie to dobra okazja do poznania naszej placówki , pracujących nauczycieli i specjalistów.

O terminach spotkania  zostaną Państwo powiadomieni po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

Ograniczenia:  ze względu na bariery architektoniczne wewnątrz budynku (schody, brak windy, wysokie progi) ograniczona jest możliwość przyjęcia dziecka z poważną niepełnosprawnością ruchową (niechodzące, na wózku) i dziecka niewidomego.

Specjalna dieta żywieniowa: nie jest wskazaniem do przyjęcia dziecka. W przypadku, gdy zakwalifikowane dziecko wymaga diety, potwierdzonej przez lekarza, w miarę możliwości i w porozumieniu z rodzicami, staramy się ją zapewnić.

Opłaty:   na koszt pobytu dziecka w przedszkolu składa się:

 • pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny
 • koszty żywienia – stawka dzienna aktualnie wynosi 9,00 zł x liczba dni roboczych w miesiącu
 • dobrowolna opłata miesięczna na Radę Rodziców jest ustalana corocznie na zebraniu ogólnym rodziców.

 Zapraszamy do udziału w rekrutacji

       Dyrektor wraz  Zespołem Nauczycieli  i  Pedagogów .