Wznowienie pracy

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że  placówka wznawia pracę od 18.05.2020 r. (poniedziałek). W porozumieniu i zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego  oraz  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020  roku  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tygodniu 11.05 – 15.05.2020r. przygotowaliśmy budynek oraz sale przedszkolne, ogród, place zabaw na przyjęcie dzieci.

  Pozdrawiamy

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego nr 117 „ Przyjazna Kraina”

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Informacja ważna!

Prosimy pamiętać o przesłaniu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Od 12.05.2020 (wtorek) godz. 13.00 do 20.05.2020 (środa) godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają potwierdzenie na adres mailowy przedszkola.

 

 Procedura odwoławcza

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Ważna informacja

Szanowni Rodzice

Z pewnością rodzi się Wam wiele pytań związanych z zapowiedzią  przez ministra oświaty otwarcia przedszkoli i żłobków od 6.05.2020roku. W czwartek 30 kwietnia późnym popołudniem otrzymałam list od Pana Prezydenta R. Trzaskowskiego skierowany do rodziców. Poprosiłam o przesłanie do Państwa powyższego listu.

                Pan Prezydent podjął decyzję, że 6.05.2020 roku w Warszawie nie zostaną otwarte żłobki i przedszkola, których organem prowadzącym jest m. st. Warszawę. W swoim liście dokładnie wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję.

30 kwietnia 2020r. późnym popołudniem GIS wydał wytyczne, które muszą spełnić przedszkola, aby przyjąć i zaopiekować się dziećmi. Wytyczne te wprowadzają na terenie przedszkoli reżim sanitarny, określają maksymalną liczbę dzieci, sposób obliczania jaki należy przyjąć przy wyliczeniu liczby osób,  które będą przebywać w jednej sali.

Wskazują, że z pracy wyłączone są osoby po 60-tym roku życia. W naszym przedszkolu jest to sześć osób. Te ograniczenia spowodują, że będę musiała przyjąć do przedszkola tylko określoną liczbę dzieci. Dostałam wytyczne od MEN, którym dzieciom w pierwszej kolejności zapewniamy opiekę

 ( rodzice wykonujący pracę w służbie zdrowia, handlu, służbach mundurowych, bezpośrednio zaangażowanych  w walkę z epidemią).

Jest mi smutno, że nie będę mogła przyjąć wszystkich dzieci do przedszkola, bo rozumiem ,że potrzebujecie państwo spokoju, wyciszenia i dobrych warunków  do pracy. Wiem, że musicie pracować, uczyć się, a  także odpoczywać.

Proszę jednak o zrozumienie i wyrozumiałość. Czekamy na wytyczne i decyzję od  samorządu.

Przygotowujemy się, sprzątamy , myjemy,  czyścimy całe przedszkole. Opracowujemy procedury, które,  jak będą gotowe zostaną państwu przesłane.

 

Jeśli chodzi o pracę przedszkola w czasie wakacji to pracujemy 6 tygodni ( 30 dni roboczych) z przerwą 2,5 tygodnia. Termin zostanie ustalony z Radą Rodziców do  8 maja.

W budżecie przedszkola mam pieniądze na remont  sal dydaktycznych na pierwszym piętrze ( grupa odkrywcy i Krasnale), chciałabym po mimo wszystko wykonać te  remonty. 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Agata Sośnia