Informacja o rekrutacji

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 Nadszedł czas zapisu dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/20. 

Nasze przedszkole realizuje program integracyjny dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w czterech grupach dziecięcych. W każdej jest 20 dzieci, w tym 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wraz z powrotem dzieci 6-letnich do przedszkola cztery roczniki wychowanków zorganizowane są w czterech  grupach.

 W roku szkolnym 2019/2020 będziemy mieli cztery grupy wychowawcze:

 • – grupę pięciolatków i sześciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę pięciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę czterolatków i pięciolatków kontynuujących pobyt w przedszkolu,
 • – grupę trzylatków – nowi kandydaci, którzy muszą przejść przez procedurę rekrutacji.

Czytaj dalej

Informacja dla rodziców

Podobny obraz

Drodzy Rodzice

W związku z wieloma pytaniami odnośnie pobytu dzieci na placu zabaw, informujemy, że wyjścia uzależnione są od jakości powietrza w tym czasie. Stan Jakości powietrza sprawdzić można na bieżąco na stronie http://www.um.warszawa.pl/ , lub klikając na sam dół Naszej strony w zakładkę ” Miasto Stołeczne”. Najbliższa Stacja pomiaru jakości powietrza znajduje się na ulicy Aleja Niepodległości 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne nr 117„Przyjazna Kraina” (P117), z siedzibą w Warszawie   przy ul. Sieleckiej 26, 00-738 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora Panią Agatę Sośnia.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu Integracyjnym nr 117 „Przyjazna Kraina ” jest Pani Renata Zarzeczna, tel. 723 243 677, e-mail: iod@dbfomokotow.pl.
 • Administrator danych osobowych – dyrektor Przedszkola – przetwarza zebrane dane osobowe w celu:
 1. realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych Przedszkola na podstawie przepisów prawa oświatowego;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przedszkola oraz jego mienia poprzez monitoring wizyjny na podstawie przepisów prawa oświatowego;
 3. usprawnienia realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych poprzez przetwarzanie dodatkowych danych, podanych dobrowolnie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka – na podstawie ich zgody;
 4. dla celów promocji Przedszkola na podstawie zgody osób, których dane dotyczą lub rodziców/prawnych opiekunów w przypadku dziecka niepełnoletniego.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organ prowadzący, organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące na rzecz P117 usługi, takie jak Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Mokotów, bank,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celów, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania dziecka do przedszkola. Dane wpisane do dokumentacji objętej obowiązkiem archiwizacji, będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Instrukcji kancelaryjnej. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub do obrony przed takimi roszczeniami.
 • Każdą z wyrażonych zgód można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów ewidencyjnych, wycofanie zgody należy dokonać drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w P117 narusza przepisy

 

 • Podanie danych osobowych do celów określonych w pkt. 3a i 3b jest wymogiem ustawowym i konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczęszczania dziecka do P117. Podanie danych do celów określonych w pkt. 3c i 3d jest dobrowolne a konsekwencja ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w działaniach promocyjnych P117 oraz utrudnienie kontaktu pomiędzy placówką a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

                                                                                        

Dzielnicowe Centra Integracji


 

Dzielnicowe Centra Integracji

 

W każdej z dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy funkcjonują Dzielnicowe Centra Integracji.

Zadaniem Centrów jest:

 • pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • upowszechnianie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego i zagadnień związanych z problematyką integracji wśród dyrektorów placówek edukacyjnych na terenie dzielnicy,
 • koordynowanie działań psychologów i pedagogów szkolnych z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,
 • stworzenie systemu pomocy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i jego rodzinie na terenie danej dzielnicy.

 

Rodzice i nauczyciele, którzy potrzebują różnego rodzaju wsparcia lub porady mogą umówić się na spotkanie lub telefonicznie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Skład Dzielnicowego Centrum  Integracji

1) Pani Violetta  Pulwarska – Zastępca Naczelnika  Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów – przewodnicząca,

2) Pani Grażyna Kondracka – Główny specjalista w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,

3) Pani Małgorzata Jarnuszkiewicz – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   nr 8,

4) Pani Maria Głodek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7,

5) Pani Monika Mokrzyszczak – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 45,

6) Pani  Agata Sośnia – Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 117,

7) Pani Małgorzata Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi,

8) Pani Mariola Jakowicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi,

9) Pani Małgorzata Kułaczkowska – Dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi,

10) Pani Lidia Kumanek – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 62,

11) Pani Małgorzata Pucułek – Dyrektor LXV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi,

12) Pani Maria Maciejewska –  Radna Rady Dzielnicy Mokotów  m. st. Warszawy (Komisja Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy),

13) Pani Irmina Jakubczak – Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 188,

14) Pani Maria Kuźniewska- Zdrojowy – Dyrektor Przedszkola Specjalnego
nr 393,

15) Pani Hanna Myszewska – Dyrektor Przedszkola nr 326.

 

Informator o szkołach i placówkach specjalnych

Przedstawiamy Państwu kolejną edycję informatora o szkołach i placówkach specjalnych, uwzględniającą zmiany, jakie w nich zaszły w 2013 r.

Zasadniczą treść prawie 100 – stronicowego opracowania stanowi katalog ofert edukacyjnych poszczególnych zespołów szkół i placówek. Samorządowe szkoły i placówki specjalne funkcjonują obecnie pod 46 adresami i wszystkie – jako jednostki oświatowe o znaczeniu ponaddzielnicowym – pozostają w bezpośrednim nadzorze Biura Edukacji. Ich oferta kształcenia jest skierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, przewlekle chorych (przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych) oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Czytaj dalej

„POLITYKA OCHRONY DZIECI” W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”.

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje

Jest to pierwszy program w Polsce w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.

Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

LOGO CHD

W środę 11 marca w Sejmie odbyła się konferencja inaugurująca program certyfikacji placówek oświatowych – Chronimy Dzieci. Zadaniem programu jest wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Obrady otworzył marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Podczas konferencji zastępca burmistrza Dzielnicy Mokotów – Monika Gołębiewska-Kozakiewicz wspólnie z Moniką Sajkowską – prezes Fundacji Dzieci Niczyje oraz przedstawicielką Ministerstwa Edukacji Narodowej Anną Wesołowską wręczyły pierwsze certyfikaty mokotowskim palcówkom, które uczestniczyły w pilotażowym etapie wdrażania programu „Chronimy Dzieci”.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymało między innymi nasze przedszkole – Przedszkole Integracyjne nr 117 „Przyjazna Kraina”

47b00f026675caf899a1181d4d276d9d2653d9af

Program „Chronimy Dzieci” realizuje Fundacja Dzieci Niczyje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, działających na rzecz dzieci. W ramach programu jest przyznawany certyfikat „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysokie standardy opieki nad  najmłodszymi. Mają one m.in. ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, chronią dane osobowe i wizerunek dziecka, dbają o bezpieczny dostęp dzieci do internetu oraz zatrudniają jedynie pracowników sprawdzonych pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Dyrekcjom oraz wszystkim pracownikom wyróżnionych placówek Zarząd Dzielnicy Mokotów składa serdeczne gratulacje oraz życzy dalszych sukcesów!

Program „Chronimy Dzieci” jest współfinansowany w ramach dotacji ze środków finansowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.Szczegółowe informacje:

Poradnik dla członków zespołów interdyscypinarnych i grup roboczych Niebieskie KartyOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Działania, które prowadzi to:

 • Pomoc psychologiczna
 • Pomoc prawna
 • Ogólnopolska poradnia mailowa
 • Ogólnopolska poradnia telefoniczna
 • Ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych
 • Coroczny, ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”, prowadzony od 2008 roku
 • Wydawanie pisma „Niebieska Linia”

Pomocy psychologicznej i prawnej udziela klientom nieodpłatnie.

Na przestrzeni lat współpracowali między innymi z:

 • Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ministerstwem Sprawiedliwości,
 • Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Phare,
 • Funduszem Inicjatyw Społecznych,
 • Policją.


Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 117 „Przyjazna Kraina” z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia POLITYKI OCHRONY DZIECI W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM NR 117 „PRZYJAZNA KRAINA”