KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679, informujemy, iż: Czytaj dalej

Drodzy rodzice

Drodzy Rodzice!

Dobiega końca  rok szkolny 2019/2020.  Był to czas pełen zabawy, wrażeń i sukcesów! Jesteśmy bardzo dumne z postępów jakie uczyniły dzieci podczas całorocznej edukacji, mimo ciężkich i nie oczekiwanych przez nikogo warunków związanych z epidemią.

Dziękujemy bardzo za poświęcony czas, wyrozumiałość i cierpliwość oraz ogromną pomoc podczas zdalnego nauczania. Dziękujemy,  że pomimo tej trudnej sytuacji byliście razem z Nami.

Życzymy Państwu i dzieciom wspaniałego, bezpiecznego odpoczynku i mnóstwa radości. Niech ten okres będzie pełen  niezapomnianych wrażeń i chwil  pełnych słońca. 

 

Życzą:

 Dyrektor Agata Sośnia oraz cała Rada Pedagogiczna

 

 

Wznowienie pracy

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że  placówka wznawia pracę od 18.05.2020 r. (poniedziałek). W porozumieniu i zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego  oraz  wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 4 maja 2020  roku  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tygodniu 11.05 – 15.05.2020r. przygotowaliśmy budynek oraz sale przedszkolne, ogród, place zabaw na przyjęcie dzieci.

  Pozdrawiamy

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Integracyjnego nr 117 „ Przyjazna Kraina”

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Informacja ważna!

Prosimy pamiętać o przesłaniu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

Od 12.05.2020 (wtorek) godz. 13.00 do 20.05.2020 (środa) godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają potwierdzenie na adres mailowy przedszkola.

 

 Procedura odwoławcza

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br. 

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
  2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Ważna informacja

Szanowni Rodzice

Z pewnością rodzi się Wam wiele pytań związanych z zapowiedzią  przez ministra oświaty otwarcia przedszkoli i żłobków od 6.05.2020roku. W czwartek 30 kwietnia późnym popołudniem otrzymałam list od Pana Prezydenta R. Trzaskowskiego skierowany do rodziców. Poprosiłam o przesłanie do Państwa powyższego listu.

                Pan Prezydent podjął decyzję, że 6.05.2020 roku w Warszawie nie zostaną otwarte żłobki i przedszkola, których organem prowadzącym jest m. st. Warszawę. W swoim liście dokładnie wyjaśnia, dlaczego podjął taką decyzję.

30 kwietnia 2020r. późnym popołudniem GIS wydał wytyczne, które muszą spełnić przedszkola, aby przyjąć i zaopiekować się dziećmi. Wytyczne te wprowadzają na terenie przedszkoli reżim sanitarny, określają maksymalną liczbę dzieci, sposób obliczania jaki należy przyjąć przy wyliczeniu liczby osób,  które będą przebywać w jednej sali.

Wskazują, że z pracy wyłączone są osoby po 60-tym roku życia. W naszym przedszkolu jest to sześć osób. Te ograniczenia spowodują, że będę musiała przyjąć do przedszkola tylko określoną liczbę dzieci. Dostałam wytyczne od MEN, którym dzieciom w pierwszej kolejności zapewniamy opiekę

 ( rodzice wykonujący pracę w służbie zdrowia, handlu, służbach mundurowych, bezpośrednio zaangażowanych  w walkę z epidemią).

Jest mi smutno, że nie będę mogła przyjąć wszystkich dzieci do przedszkola, bo rozumiem ,że potrzebujecie państwo spokoju, wyciszenia i dobrych warunków  do pracy. Wiem, że musicie pracować, uczyć się, a  także odpoczywać.

Proszę jednak o zrozumienie i wyrozumiałość. Czekamy na wytyczne i decyzję od  samorządu.

Przygotowujemy się, sprzątamy , myjemy,  czyścimy całe przedszkole. Opracowujemy procedury, które,  jak będą gotowe zostaną państwu przesłane.

 

Jeśli chodzi o pracę przedszkola w czasie wakacji to pracujemy 6 tygodni ( 30 dni roboczych) z przerwą 2,5 tygodnia. Termin zostanie ustalony z Radą Rodziców do  8 maja.

W budżecie przedszkola mam pieniądze na remont  sal dydaktycznych na pierwszym piętrze ( grupa odkrywcy i Krasnale), chciałabym po mimo wszystko wykonać te  remonty. 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Agata Sośnia

Dyżur wakacyjny odwołany

Szanowni Państwo,

ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r. Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

Nowa zakładka

Na naszej stronie internetowej powstała nowa pod zakładka KOMUNIKATY BURMISTRZA  która znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW  na pasku głównym. Znajdują się tam wszystkie ważne informacje dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Nowy harmonogram rekrutacji

Szanowni Państwo, 

na podstawie wiadomości z Biura Edukacji uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

 

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

 

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

 Szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

w zakładce dyżur wakacyjny publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w przedszkolach i  szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

1 2